Algemene voorwaarden
Jan en Douwe de JongBus Interieurbouw ZeelandVlag interieurbouwzeelandBedrijfspandJan en Douwe de JongBus Interieurbouw ZeelandVlag interieurbouwzeelandBedrijfspandJan en Douwe de JongBus Interieurbouw ZeelandVlag interieurbouwzeelandBedrijfspand

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door de vennootschap onder firma "Timmerbedrijf de Jong", gevestigd te 4421 SK Kapelle aan de Ambachtsweg 3, hierna te noemen de gebruiker.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 
Offertes
Artikel 2
1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren.
Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden.
4. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
5. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.
 
Prijs en prijsaanpassing
Artikel 3
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, vervoers- en verpakkingskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van  Nederlandse of buitenlandse overheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
3. De gebruiker ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15%) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro's.
5. Het honorarium van de gebruiker wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden de wederpartij op diens verzoek ter hand gesteld.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. Normale werkuren zijn de eerste acht gewerkte uren in de periode tussen 07.00 en 18.00 uur. De buiten deze periode gewerkte uren worden als overwerk beschouwd.
 
(Op)levering en risico
Artikel 4
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door gebruiker bij benadering vastgesteld. De (op)levering geschiedt voor zoveel mogelijk binnen de termijn als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is, deze termijn is echter niet bindend.
2. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de (op)levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
3. Overschrijding van de termijn waarbinnen de (op)levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.
4. De levering geschiedt af fabriek.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
6. De gebruiker behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór verstrijken van de overeengekomen termijn te leveren.
7. De wederpartij is verplicht de goederen die zij (op afroep) heeft besteld, af te nemen binnen tien dagen na aanbieding van de levering.
8. Indien de wederpartij de goederen niet, tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats. De gebruiker heeft alsdan eveneens recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
9. Indien de goederen binnen twee maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten.
10. Het risico van beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering.
11. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening en voor risico van de wederpartij.
 
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 5
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan
de gebruiker betreffende;
a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
2. Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de
wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde  aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
6. In ieder geval verplicht de wederpartij zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen calamiteiten en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen.
7. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.
8. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.
9. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.
 
Garantie
Artikel 6
1. De gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde voor een periode van zes maanden te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel door het
aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door de gebruiker.
2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
c. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruiker voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
4. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn, dan wel het geleverde niet door een door de gebruiker geautoriseerde dealer gerepareerd is, vervalt de garantie.
5. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door de gebruiker nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
6. De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs.
7. Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de wederpartij niet een garantiebewijs wordt overgelegd dat is gedateerd en ondertekend door de gebruiker. De gebruiker verstrekt het hiervoor bedoelde garantiebewijs bij de levering.
8. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.
9. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.
10. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is de gebruiker niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.
11 Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.
 
Aansprakelijkheid
Artikel 7
1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
2. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van gebruiker steeds beperkt tot het bedrag waarvoor gebruiker zich voor de voorkomende schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruikmaking van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, hulpmiddelen en hulppersonen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen en instructies van de wederpartij ter zake de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.
6. De in dit artikel neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor niet leidinggevende ondergeschikten van gebruiker en voor door de gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van gebruiker gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevenden.
 
Overmacht
Artikel 8
1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen
van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beinvloeden.
3. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.
 
Betaling
Artikel 9
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke rente (artikel 6:119 BW), dan wel de wettelijke handelrente (artikel 6:119a BW), vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zuiks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).
De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
5. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
6. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn. Indien zekerheidstelling na deze vordering uitblijft, heeft gebruiker, totdat zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidstelling.
7. Gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op gebruiker te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van gebruiker.
8. Gebruiker is gerechtigd om de nakoming van voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is nagekomen.
 
Extra onvoorziene kosten
Artikel 10
1. Alle onvoorzienbare kosten als het venwijderen van verontreinigde grond, asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen vallen niet binnen de prijsopgave van gebruiker. Alle kosten van het verlet, onderzoek, venwerking etc. zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 
Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 11
1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de in een vestigingsplaats van gebruiker bevoegde rechtbank.

Aktiekast

Boekenkast calculator

Boekenkast calculator

Online offerte aanvragen

Online offerte aanvragen
Benieuwd naar de kosten voor interieurbouw of timmerwerken?